bible reading.JPG

Dilyn Iesu.

Rydym yn gymuned sy'n angerddol dros ddilyn Iesu yn ein bywydau bob dydd. I wneud hyn, rydym yn ymarfer ffyrdd Iesu yn cyson a phwrpasol, mewn modd tebyg i brentisiaeth iddo.

eating together.JPG

Adeiladu Cymuned.

Rydym yn gymuned sy'n ymroddedig i deithio gyda'n gilydd mewn bywyd. Rhannu prydau bwyd, blaenoriaethu grwpiau bach ac annog ei gilydd yn yr amseroedd da a chaled.

Daffodils .JPG

Caru Môn.

Rydym yn gymuned sy'n caru ein Ynys yn ddwfn, am weld y gorau drosti a'i phobl. Mae cael cyswllt yn ein cymuned a gweld newid am da yn greiddiol i'r hyn a wnawn.

 
radbournes.jpg

Ein stori

Anfonwyd Rachel ac Alan Radbourne allan o Open Heaven yn Loughborough i blannu cymuned newydd ar Ynys Môn, Ynys hardd yng Ngogledd Cymru. Ar ôl cael ei magu ar Arfordir Gogledd Cymru, roedd Rachel bob amser wedi teimlo Duw yn ysgogi angerdd iddi am yr ardal. Ar ôl astudio a gweithio yn Loughborough am 7 mlynedd, roeddent yn teimlo bod yr amser yn iawn i gamu allan a dilyn yr antur o blannu mynegiant modern, perthnasol o'r eglwys ar Ynys Môn. Ym mis Rhagfyr 2017 dechreuodd Lighthouse Church / Capel Goleudy wrth fwrdd Rachel ac Alan.

 

Tîm Plannu Capel

 

Partneriaethau

Pioneer

Mae Lighthouse Church yn rhan o Rwydwaith Pioneer - rhwydwaith o fwy na 80 o eglwysi partneriaeth o wahanol feintiau a gyda strwythurau amrywiol, y gellir eu darganfod ledled y DU - gyda llawer mwy o eglwysi cysylltiol ar dir mawr Ewrop, Affrica, India, Asia ac UDA .


New  Wine Cymru

Mae New Wine Cymru yn gweithio gydag arweinwyr ac eglwysi i weld Cymru unwaith eto wedi ei drawsnewid gan berson, neges a phŵer Iesu Grist.

Mae blaenoriaethau New Wine Cymru yn cynnwys datblygu arweinwyr ac eglwysi tuag at genhadaeth effeithiol a ffrwythlondeb. Mae yr eglwys leol yn anghenrheidiol yn datgelu Iesu mewn gair, gweithred a pŵer gwyrthiol, ac mae hyn yn un o ymrwymiadau anhygoel New Wine Cymru.


Evangelical Alliance

ea-members-logo-gc-small-transparent-rgb.png

Mae Lighthouse Church yn aelod o'r Gynghrair Efengylaidd - mae sefydliad sy'n cynnwys cannoedd o sefydliadau, miloedd o eglwysi a degau o filoedd o unigolion, wedi uno at ei gilydd er mwyn yr efengyl. Yn cynrychioli ein haelodau ers 1846, y Gynghrair Efengylaidd yw'r mudiad undod a mwyaf efengylaidd mwyaf yn y DU.

 

Ein Credoau

  • Credwn fod Duw yn bwerus, yn holl wybodus, ac ym mhob man. Duw yw Cariad - ffynhonnell pob cariad o'r math pur, ac mae'n edrych i ddangos ei gariad ym mhob sefyllfa.

  • Credwn fod y Beibl wedi'i ysbrydoli gan Dduw ac yn adrodd hanes ei gariad a'i berthynas â dynoliaeth. Mae Duw yn ein galw ni roi ein hunain yn llwyr i fod yn rhan o’i stori, i fyfyrio arno a'i ddehongli, ac yn y pen draw i fyw y stori honno heddiw.

  • Credwn mai Duw yw’r unig greadwr a chynhaliwr o’n bydysawd cyfan ac mai’r cread yw’r mynegiant o’i gariad, ei garedigrwydd a’i bwer. Yna rhoddodd Duw gyfrifoldeb i bob person ofalu am y greadigaeth a’i warchod.

  • Credwn fod yr un Duw yn bodoli mewn perthynas â thri person: Duw y Tad, Duw y Mab a Duw yr Ysbryd Glân. Mae perthynas yn bwysig oherwydd fod Duw fel y tri un un mewn perthynas perffaith.

  • Credwn fod pob person yn unigryw, yn arbennig i Dduw ac wedi eu creu yn ei ddelwedd; llawn potensial a phosibiliadau. Pan greodd Duw ddynoliaeth, bu iddo ddatgan ei foddhad yn yr hyn a wnaeth.

  • Credwn fod pob llanast dynol yn digwydd pan fyddwn ni'n byw yn ein ffordd ein hunain, nid ffordd Duw. Mae'r llanast [pechod] yn achosi poen, dioddefaint a marwolaeth ar lefelau personol a byd-eang. Mae pob perthynas yn dioddef oherwydd hyn; gyda Duw, ei gilydd a'r ddaear.

  • Credwn, er mwyn clirio llanast y ddynoliaeth, daeth Duw y Mab, yn ddynol yn Iesu, a anwyd o Mair, ac yn dangos i ni beth yw Duw yn wirioneddol a sut i fyw. Trwy ei fywyd, marwolaeth aberthol ac atgyfodiad, fe wnaeth Iesu drechu pŵer drwg, pechod a marwolaeth, gan gynnig i ni faddeuant ac felly'r cyfle i gael perthynas cywir â Duw, ei gilydd a chread Duw.

  • Credwn fod Duw yn anfon ei Ysbryd arnom ni fel dilynwyr Iesu. Mae ei Ysbryd yn byw o fewn ni, yn ein hysbysu ein bod ni'n blant i Dduw, yn rhoi rhoddion ysbrydol i ni, yn dangos i ni pan fyddwn yn mynd o'i le ac yn gwneud bod yn debycach i Iesu yn bosib.

  • Credwn fod yr Eglwys yn bobl Duw a dynnwyd o wahanol draddodiadau ac enwadau gwahanol y mae Duw wedi comisiynu i ddangos ei gariad i'r rhai sydd mewn angen, yn magu disgyblion, yn bedyddio'r rhai sy'n credu ac yn rhannu cymundeb.

  • Credwn fod mwy i'w ddod pan fydd Iesu yn dychwelyd fel Barnwr a Brenin y byd hwn. Pan ddaw eto bydd yn dod i ben a bob anghyfiawnder, poen, dioddefaint a marwolaeth ac adnewyddu'r ddaear a'r nefoedd.